Regulamin

Obowiązujący Regulamin
serwisu www.kursy.annaheart.pl oraz Platformy Szkoleniowej kursów on-line

  

Witaj,

Nazywam się Anna Heart i jestem twórcą kursów on-line, które możesz kupić pod adresem https://www.kursy.annaheart.pl

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe:
Be Yourself Sp. z o.o. z siedzibą w Sicienku
86-014 Wierzchucice 8
NIP: 5542966871; REGON: 380469870

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail office@annaheart.pl


Do zobaczenia we wspólnej przestrzeni

 

Anna Heart

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)    Kurs – szkolenie on-line, którego twórcą jest Sprzedawca,

2)    Kupujący / Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu www.kursy.annaheart.pl

3)    Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,

4)    POCK – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Kupującym; POCK jest również Kupującym,

5)    Operator Płatności – PayU S.A.,

6)    Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.kursy.annaheart.pl/regulamin/,

7)    Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.kursy.annaheart.pl,

8)    Sprzedawca – Anna Heart, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Be
Yourself Sp. z o.o. z siedzibą w Sicienku, 86-014 Wierzchucice 8, NIP: 5542966871, REGON: 380469870

9)    Konto – przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może
dokonywać określonych działań w ramach Serwisu. Konto powiązane jest z imieniem
i nazwiskiem oraz adresem mailowym, podawanym podczas rejestracji Użytkownika.

10) Platforma szkoleniowa – platforma edukacyjna dostępna pod adresem https://www.kursy.annaheart.pl

11) Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez Be Yourself Sp. Z o.o z Kupującym
serwisu, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie

12) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza
Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze
Sprzedawcą.

§ 2

Postanowienia wstępne

1.   Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

2.   Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Strony.

3.   Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

1)      dostęp do Internetu,

2)      standardowy system operacyjny,

3)      standardowa przeglądarka internetowa,

4)      posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 

4.   Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

1)    komputer z dostępem do Internetu (min. 512 kb/s) oraz graficzną przeglądarką WWW

2)    obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Opera) i obsługująca tzw. cookies,

3)    standardowy system operacyjny

4)    standardowa przeglądarka internetowa,

5)    standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),

6)    standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader, Foxit Reader),

7)    standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),

8)    posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 

5.   W sytuacji, w której, korzystanie z Kursu wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej na Stronie.

6.   Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika.

7.   Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

8.   Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym
zakresie.

9.   Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

10.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

11. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.

12. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail office@annaheart.pl . W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

13. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3

Prawa własności intelektualnej

1.   Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na Stronie oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Strony mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2.   Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4

Zakup Kursu

1.     W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

1)   wybrać wariant Kursu spośród dostępnych na Stronie,

2)   kliknąć w przycisk „Zamów”, następnie “Przejdź do kasy”,

3)   wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,

4)   zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu zakupów jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

5)    kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.

2.     Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.

3.     Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

4.     Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

5.     Kupujący może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem serwisu https://www.kursy.annaheart.pl

§ 5

Formy Zapłaty

1.     W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który wypełnił
poprawnie Formularz Zamówień zapłaty za licencję korzystania z kursów można
dokonać jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę.

 

2.     Cena podana przy każdym Kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Kupującego i Sprzedawcy.
Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Sprzedający oczekuje na wpłatę oznacza
rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.   

 

3.     Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu
prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat
wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności.

 

4.     Użytkownik może aktywować płatność cykliczną. W ramach płatności cyklicznej Użytkownik podaje na stronie bramki płatności dane swojej karty płatniczej niezbędne do ustawienia płatności cyklicznej, a rachunek bankowy przypisany do karty obciążany jest automatycznie co 30 dni od dnia zakupu. Płatność cykliczna może być w każdej chwili anulowana przez Użytkownika. Użytkownik zawierając umowę ze Sprzedawcą oraz wybierając określony pakiet wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu. Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Użytkownika unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Użytkownik cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.

 

§ 6

Udostępnienie Kursu

1.   Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.

2.   W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 1 powyżej.

3.   W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.

4.   W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

1)   korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

2)   nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,

3)   nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

5.   W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.

§ 7

Odstąpienie Konsumenta oraz POCK od umowy

1.   Konsument oraz POCK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem, że nie zaczął korzystania z Platformy Szkoleniowej. Rozpoczynając korzystanie z Platformy Szkoleniowej Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów.

2.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub POCK w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub POCK przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.   Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres office@annaheart.pl .

5.   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub POCK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.   W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub POCK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub POCK płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

1.   Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

2.   Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3.   Rękojmia za wady wyłączona jest w stosunku do Kupujących innych niż Konsument oraz POCK. 

4.   Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. W tym celu, Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@annaheart.pl .

5.   Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

6.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe nie z jego winy. 

 

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

1.   Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2.   Strona wykorzystuje technologię plików cookies.

3.   Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.kursy.annaheart.pl/polityka-prywatnosci/ .

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.   Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.   Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1)   zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2)   zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

3)   skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3.   Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4.   Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Pozostałe postanowienia

1.   Sprzedawca dokona wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Platformy Szkoleniowej.

2.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego czasu wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.

3.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

4.   Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

5.  Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu.

6.   Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że Kupujący nie powinien korzystać z serwisu.

7.   Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Strony będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

8.   Nie zaleca się Kupującemu korzystania z materiałów dostępnych w Kursach na Platformie Szkoleniowej w przypadku wcześniej pojawiających się problemów ze stanem zdrowia psychicznego. W tym przypadku, z uwagi na możliwość wystąpienia intensywnych reakcji emocjonalnych, zaleca się rozpoczęcie pracy z materiałami na Kursie po wcześniejszym skonsultowaniu z lekarzem lub terapeutą oraz pracę wyłącznie po konsultacji ze specjalistą.

9.   Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 września 2021r.

10. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 

 

Copyright © 2018

www.annaheart.pl